Rachael

17 tekstów – auto­rem jest Rachael.

Nie ma ma­gicznych me­tod by dojść do ce­lu. Wszys­tko za­leży wyłącznie od naszych czynów. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 17 sierpnia 2010, 20:33

To nieis­totne ilu ludzi Cię otacza... I tak nadzwyczaj łat­wo zgu­bić się we włas­nych myślach... Nie gwa­ran­tuję, ze znaj­dzie się ktoś, kto po­może Ci się z nich wyplątać. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 5 sierpnia 2010, 22:28

Kiedy jes­teś cza­sem tak bar­dzo szczęśli­wy, że masz ochotę wznieść się w po­wiet­rze, to dla­tego ze two­ja dusza już le­ci unoszo­na przez małe, niewidzial­ne gołym okiem elfy. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 1 sierpnia 2010, 00:13

To prze­rażające, że pra­wie nig­dy nie zauważamy mo­mentów, które mogą zmienić wszystko. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 29 lipca 2010, 23:31

Bra­kuje mi tych kil­ku chwil,kiedy mogę być cała Two­ja. Nie muszę dzielić się Tobą ze światem.. Bra­kuje mi kil­ku chwil całko­witej wyłączności… Chwil, pod­czas których będziemy mog­li zdo­być naj­wyższe szczy­ty i poz­nać niez­na­ne ni­komu krainy… 

myśl
zebrała 51 fiszek • 28 lipca 2010, 14:09

Jeśli z dnia na dzień jes­teś co­raz mniej szczęśli­wy, to może czas zacząć iść w in­nym kierunku? 

myśl
zebrała 82 fiszki • 25 lipca 2010, 17:36

Miłość jest wszędzie. Otu­la mnie jak ciepły koc i do­daje skrzy­deł… Dzięki niej czu­je, że mogę wszys­tko. Czy ty też widzisz jak zmienia się świat wokół nas, odkąd nasze ścieżki złączyły się w jedną dróżkę? 

myśl
zebrała 22 fiszki • 23 lipca 2010, 23:09

Chodź, spójrz moimi ocza­mi, poczuj opuszka­mi palców i usłysz to, co ja słyszę co dzień.
Wte­dy nap­rawdę do­wiesz się co myślę. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 21 lipca 2010, 13:48

Po tym wszys­tkim, co ra­zem przeszliśmy jes­teś mi bar­dziej ob­cy niż w chwi­li nasze­go pier­wsze­go spotkania. 

myśl
zebrała 65 fiszek • 20 lipca 2010, 00:05

Ra­zem z deszczem spadło na mnie niepojęte szczęście. Wiatr wy­wiał złe wspom­nienia, a piorun roz­pa­lił w ser­cu no­wy żar.
Na­wet kiep­ska po­goda może być najpiękniejszą. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 19 lipca 2010, 17:06
Rachael

Za mądra dla głupich A dla mądrych zbyt głupia Zbyt ładna dla brzydkich A dla ładnych za brzydka Za gruba dla chudych A dla grubych za chuda Za łatwa dla trudnych A dla łatwych za trudna Zbyt czysta dla brudnych A dla czystych za brudna

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Rachael

Użytkownicy
Q R S
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność